Generelle betingelser

1 . Generelle betingelser for Bedre Gulve Anvendelse


1.1

Nedenstående betingelser for Bedre Gulve ApS, CVR nr. 42665185 (herefter kaldet Bedre Gulve) finder anvendelse medmindre de fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

1.2

Bedre Gulve indgår aftaler på basis af Bygge- og anlægsbranchens frivillige standardvilkår ved indgåelse af kontrakter om udførelse af bygge- og anlægsarbejder. Bedre Gulve anvender AB Forenklet for aftaler med forbrugere.

1.3

Bedre Gulve indgår aftaler på basis af byggebranchens “Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” (AB 18 eller AB Forenklet) for aftaler med virksomheder og aftaler, hvor bygherre har et CVR-nummer.

1.4

Definitioner: ”Bygherren” er forbrugeren, virksomheden eller den/de ordregivende parter, som indgår Aftalen med Entreprenøren. ”Entreprenøren” er entreprenøren vedr. bygge- og anlægsopgaven. ”Underentreprenøren” eller ”Fagentreprenøren” (herefter kaldet UE) er indgået i aftale med entreprenøren vedr. bygge- og anlægsopgaven. ”Aftalen” består af Parternes skriftlige dokumenter (kontrakt, Ordrebekræftelse, mails, tilbudsbrev, tegninger, beskrivelse m.v.), herunder angivelse af pris for ydelsen. ”Ydelsen” er den eller de bygge- og anlægsopgaver som Bygherren foretager bestilling af i henhold til Aftalen.

1.5

Standardbetingelser for underentrepriser gælder for alle aftaler, der indgås mellem UE eller leverandører til Bedre Gulve. Gældende grundlag er “Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” (AB 18 eller AB Forenklet) samt Bedre Gulve generelle betingelser.

1.6

Bygherres eller UE’s eventuelle købsbetingelser er ikke bindende for Bedre Gulve ligesom enhver tvist afgøres efter dansk ret ved Bedre Gulves til enhver tid værende hjemsted.

2. Arbejdets udførelse


2.1

Normal arbejdstid er hverdage kl. 07:00-17:00. Enhver ændring af aftalte datoer og tider meddeles Bedre Gulve kontaktperson som er anført på ordrebekræftelsen.

2.2
Til arbejdets udførelse kræves frit el- og vandforbrug. Såfremt der ikke er byggepladsstrøm på arbejdsstedet, lejes generator og indkøbes diesel på bygherres regning.

2.3
Håndværkere og medarbejde er påklædt almindeligt arbejdstøj samt personlige værnemidler såsom beskyttelseshjelm og sikkerhedssko hvis påkrævet. Evt. anvendelse af special-værktøj og specielle værnemidler kan forekomme og leje/køb af dette kan tillægges som ekstraudgift.

2.4
Vinterbyggeri gennemføres i henhold til enhver tid gældende bekendtgørelse om byggeri i vinterperioden. Bedre Gulve er forpligtet til at gennemføre samtlige årstidsbestemte foranstaltninger til sikring af materialer og udført arbejde mod frostskader. Dette viderefaktureres som ekstra arbejde.

2.5
Arbejdet udføres i en kontinuerlig proces, eventuelle forsinkelser/ stopning af arbejdet fra andre entreprenører vil ventetid blive viderefaktureret til 550 kr/ timen pr. mand + moms.

2.6
Bedre Gulve kvalitetssikrer eksisterende forhold inden arbejdets opstart og opsætter 1 meter mærke over færdiggulv, bygherren skal på opstartsmøde kunne oplyse tykkelse for den færdige gulvbelægning og der udarbejdes notat/ mail herom.

2.7
Bedre Gulve lægger vægt på, at alle ydelser udføres af arbejdere dækket af danske overenskomster, og at disse overenskomster overholdes i praksis. Bedre Gulve kræver ligeledes overfor UE’er, at dette sker.

2.8
Bygherre skal sikre at der min. er 10 grader i huset mens arbejdet pågår samt 1 uge efter støbning

2.9
På opstartsdagen skal bygherre have afsluttet alle egne arbejder.
Huset/ rummet skal være ryddet for alt og gulvoverflade skal være støvsuget.
Bedre Gulve oplyser ved opstart bygherren hvornår der pumpes/ udstøbning af betongulv. Da der er tale om store udgifter omkring pumpning og Bedre Gulve er nød til at aflyse pumpning grundet manglende varme jf. punkt 8, bygherrens egne entreprenører, manglende adgangsforhold ( saltning), manglende strøm faktureres bygherre 7500 incl. moms.

2.10
Bygherren sætter selv gulvafløb i korrekt højde, bruseniche min 30 mm under færdiggulv, jf. afsat 1 meter mærke. Gulvafløb i bryggers monterer bygherren selv efter rådgivning af egen Kloak/VVS installatør. Gulv i bruseniche med korrekt fald udføres af bygherres flisemurer.

2.11
Efter støbning må forventes en del fugt og bygherre skal sørge for udluftning 2-3 gange i døgnet af ca. 2 timers varighed. Bedre Gulve har intet ansvar for eventuelle fugtskader.

3. Tilbud og ordrebekræftelse


3.1
Tilbuddet gældende i 14 dage fra tilbudsdato medmindre andet er aftalt.

3.2
Ordrer er først accepteret, når skriftlig ordrebekræftelse eller signeret
Aftale foreligger.

4. Ledelse, ansvar og sikkerhed


4.1
Bedre
Gulve har den daglige ledelse, instruktion, ansvar og kontrol af egne medarbejdere. Tilsvarende gælder for UE’er, som har indgået aftalt med Bedre Gulve.

4.2
Håndværkere indkøbt af bygherre er bygherres ansvar og bygherre koordinerer arbejdet mellem de forskellige entreprenører for mangler eller forsinkelser i forbindelse med det udførte arbejde.

4.3
Bygherren forestår af sikkerhedsarbejdet.

4.4
Bygherren kan ikke indgå aftaler med Bedre Gulve håndværkere, aftaler skal indgås med Bedre Gulve kontaktperson, som er anført på ordrebekræftelsen.

5. Rådgivning


5.1
Bedre gulve udfører ikke varmetabsrammer eller sikre overholdes af disse. Hvis kunden ønsker at arbejdet skal udføres efternye energikrav, skal bygherren kontakte Ingeniør for udarbejdelse af beregninger, samt projekterer og beskrive isoleringstykkelser.

5.2
Alle VVS installationer udføres af Aut. VVS installatør.

5.3
Bygherre har selv ansvar for at gulvvarme lovligt kan tilsluttes. Ved eventuelle krav fra leverandør af varme (f.eks. energimåler, veksler osv.) er det bygherres ansvar/omkostning.

6. Garanti og ansvar


6.1
Produktgaranti ydes efter købelovens bestemmelser.

6.2
Bedre Gulve skal have eventuelle reklamationer i hænde straks manglen konstateres eller burde være konstateret, samt være skriftlig, og det skal være specificeret i reklamationen, hvilke mangler der gøres gældende. Ellers mister køber enhver misligholdelsesbeføjelse som følge af manglen. Bygherres omkostninger til konstatering af mangler er Bedre Gulve uvedkommende.

6.3
Bedre
Gulve kan ikke gøres ansvarlig for strejke, lockout, arbejdsnedlæggelse eller lignende politiske forhold, samt usædvanlige naturfænomener, sne/is, oversvømmelser eller transportuheld, svigtende kraftforsyning eller andet force majeure i tillæg af pandemier, som Bedre Gulve ikke er herre over. Det samme gælder forsinkelse / mangler ved leverancer fra underleverandører. Krav på skadeserstatning pga. forsinket leveringstid kan ikke gøres gældende, ligesom annullering af ordren på grund af forsinket levering ikke anerkendes.

6.4
Bedre Gulve er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab. Bedre Gulve kan ikke gøres ansvarlige for skader på skjulte installationer.

6.5
I alle tilfælde kan Bedre
Gulve erstatningsansvar aldrig overstige forsikringssummen på Bedre Gulve produktansvarsforsikring.

7. Betaling


7.1
Når intet andet er anført i ordrebekræftelse eller enterprisekontrakt, er betalingsbetingelser 50 % af den samlede entreprisesum inkl. moms faktureres
inden opstart, faktura skal være betalt på opstartsdatoen. 40 % af entreprisesum faktureres når der er støbt gulv. 10% af entreprisesum faktureres når gulvvarme er tilsluttet og arbejdet er afsluttet.
Såfremt Bedre Gulve ikke har mulighed for at tilslutte gulvvarmen f.eks. hvis der ikke forefindes varmekilde ydes fradrag på kr. 4.000 ved slutafregning til dækning af fremtidig tilslutning.

7.2
Ved betaling efter forfald beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned. Reklamationer fritager ikke køber for overholdelse af betalingsbetingelser.

8. GDPR


8.1
Bedre Gulve indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger iht. GDPR. Disse Generelle betingelser er gældende pr. 14. november 2022

 

Disse Generelle betingelser er gældende pr. 1. juni 2023

Så nemt og billigt er det

At få installeret gulvvarme har tidligere været forbundet med en meget tidskrævende og ofte dyr proces – men sådan behøver det ikke længere være.

Få et godt tilbud hos os

Kontakt os, og send gerne en beskrivelse samt billeder og/eller tegninger af det/de rum, du ønsker gulvvarme i.

spar tid på installationen

Vi kan installere gulvvarmesystemet i alle typer rum på ca. 10 dage, hvorefter det er klar til, at du kan montere et nyt overgulv og tænde for varmen.

Z

du er i trygge hænder hos os

Vi er de eneste i Danmark, der udfører disse gulvvarmesystemer, og vi laver ikke andet – så du får et unikt system, som vi er eksperter i.