Generelle betingelser

1 . Generelle betingelser for Bedre Gulve Anvendelse


1.1

Nedenstående betingelser for Bedre Gulve ApS, CVR nr. 42665185 (herefter kaldet Bedre Gulve) finder anvendelse medmindre de fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

1.2

Bedre Gulve indgår aftaler på basis af Bygge- og anlægsbranchens frivillige standardvilkår ved indgåelse af kontrakter om udførelse af bygge- og anlægsarbejder. Bedre Gulve anvender AB Forenklet for aftaler med forbrugere.

1.3

Bedre Gulve indgår aftaler på basis af byggebranchens “Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” (AB 18 eller AB Forenklet) for aftaler med virksomheder og aftaler, hvor bygherre har et CVR-nummer.

1.4

Definitioner: ”Bygherren” er forbrugeren, virksomheden eller den/de ordregivende parter, som indgår Aftalen med Entreprenøren. ”Entreprenøren” er entreprenøren vedr. bygge- og anlægsopgaven. ”Underentreprenøren” eller ”Fagentreprenøren” (herefter kaldet UE) er indgået i aftale med entreprenøren vedr. bygge- og anlægsopgaven. ”Aftalen” består af Parternes skriftlige dokumenter (kontrakt, Ordrebekræftelse, mails, tilbudsbrev, tegninger, beskrivelse m.v.), herunder angivelse af pris for ydelsen. ”Ydelsen” er den eller de bygge- og anlægsopgaver som Bygherren foretager bestilling af i henhold til Aftalen.

1.5

Standardbetingelser for underentrepriser gælder for alle aftaler, der indgås mellem UE eller leverandører til Bedre Gulve. Gældende grundlag er “Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” (AB 18 eller AB Forenklet) samt Bedre Huses generelle betingelser.

1.6

Bygherres eller UE’s eventuelle købsbetingelser er ikke bindende for Bedre Gulve ligesom enhver tvist afgøres efter dansk ret ved Bedre Gulves til enhver tid værende hjemsted.

2. Arbejdets udførelse


2.1
Normal arbejdstid er hverdage kl. 07:00-17:00. Enhver ændring af aftalte datoer og tider meddeles Bedre Gulve kontaktperson som er anført på ordrebekræftelsen.

2.2
Til arbejdets udførelse kræves frit el- og vandforbrug. Såfremt der ikke er byggepladsstrøm på arbejdsstedet, lejes generator og indkøbes diesel på bygherres regning.

2.3
Håndværkere og medarbejde er påklædt almindeligt arbejdstøj samt personlige værnemidler såsom beskyttelseshjelm og sikkerhedssko hvis påkrævet. Evt. anvendelse af special-værktøj og specielle værnemidler kan forekomme og leje/køb af dette kan tillægges som ekstraudgift.

2.4
Vinterbyggeri gennemføres i henhold til enhver tid gældende bekendtgørelse om byggeri i vinterperioden. Bedre Gulve er forpligtet til at gennemføre samtlige årstidsbestemte foranstaltninger til sikring af materialer og udført arbejde mod frostskader. Dette viderefaktureres som ekstra arbejde.

2.5
Arbejdet udføres i en kontinuerlig proces, eventuelle forsinkelser/ stopning af arbejdet fra andre entreprenører vil ventetid blive viderefaktureret til 450 kr/ timen pr. mand + moms.

2.6
Bedre Gulve kvalitetssikrer eksisterende forhold inden arbejdets opstart og fremsender notat herom. Bedre Gulve kontrollere sine egne ydelser, så bygherre kan modtage et samlet KS-materiale.

2.7
Bedre Gulve lægger vægt på, at alle ydelser udføres af arbejdere dækket af danske overenskomster, og at disse overenskomster overholdes i praksis. Bedre Gulve kræver ligeledes overfor UE’er, at dette sker.

3. Tilbud og ordrebekræftelse


3.1
Tilbuddet gældende i 14 dage fra tilbudsdato medmindre andet er aftalt.

3.2
Ordrer er først accepteret, når skriftlig ordrebekræftelse eller signeret
Aftale foreligger.

4. Bygherreleverancer


4.1
Hvor der er tale om bygherreleverancer, er det bygherres ansvar, at der er tale om godkendte byggematerialer samt at de leverede varer er uden fejl og mangler og egnet til det formål, bygherre agter at bruge dem til.

4.2
Bygherre hæfter med egen forsikring for egne indkøbte materialer og leverancer. Bedre Gulve kan ikke drages til ansvar for fejl eller skader på bygherreleverancer.

4.3
Det påhviler bygherre at rekvirere, modtage og kontrollere bygherreleverancer samt sikre, at leverede ordrer er klar i tilstrækkelige mængder og i rimelig tid, så arbejdet kan udføres kontinuert og tidsplanen overholdes.

4.4
Såfremt Bedre Gulve eller en af Bedre Huses UE’er under arbejdets gang opdager fejl eller mangler ved de leverede varer, påhviler det Bygherre at sikre hurtig erstatning, så pauser i arbejdet begrænses. Forsinkelser der medfører merudgifter for entreprenøren eller UE kan faktureres bygherre ligesom Bedre Huse forbeholder sig ret til at fakturere ydelsen til det oprindeligt aftalte tidspunkt.

5. Ledelse, ansvar og sikkerhed


5.1
Bedre
Gulve har den daglige ledelse, instruktion, ansvar og kontrol af egne medarbejdere. Tilsvarende gælder for UE’er, som har indgået aftalt med Bedre Gulve.

5.2
Håndværkere indkøbt af bygherre er bygherres ansvar og bygherre koordinerer arbejdet mellem de forskellige entreprenører for mangler eller forsinkelser i forbindelse med det udførte arbejde.

5.3
Bygherren forestår af sikkerhedsarbejdet.

5.4
Bygherren kan ikke indgå aftaler med Bedre Gulve håndværkere, aftaler skal indgås med Bedre Gulve kontaktperson, som er anført på ordrebekræftelsen.

6. Rådgivning


6.1
Bedre Gulve leverer tegninger over det fremtidige gulvvarmesystem, disse tegninger afleveres i forbindelse med aflevering af KS.

6.2
Bedre gulve udfører ikke varmetabsrammer eller sikre overholdes af disse. Hvis kunden ønsker at arbejdet skal udføres efternye energikrav, skal bygherren kontakte Ingeniør for udarbejdelse af beregninger, samt projekterer og beskrive isoleringstykkelser.

6.3
Alle VVS installationer udføres af Aut. VVS installatør, Flex VVS AS, Alle kloakarbejder udføres af Aut. Kloakmester Flex VVS AS.

 

7. Garanti og ansvar


7.1
Produktgaranti ydes efter købelovens bestemmelser.

7.2
Bedre Gulve skal have eventuelle reklamationer i hænde straks manglen konstateres eller burde være konstateret, samt være skriftlig, og det skal være specificeret i reklamationen, hvilke mangler der gøres gældende. Ellers mister køber enhver misligholdelsesbeføjelse som følge af manglen. Bygherres omkostninger til konstatering af mangler er Bedre Gulve uvedkommende.

7.3
Bedre
Gulve kan ikke gøres ansvarlig for strejke, lockout, arbejdsnedlæggelse eller lignende politiske forhold, samt usædvanlige naturfænomener, sne/is, oversvømmelser eller transportuheld, svigtende kraftforsyning eller andet force majeure i tillæg af pandemier, som Bedre Huse ikke er herre over. Det samme gælder forsinkelse / mangler ved leverancer fra underleverandører. Krav på skadeserstatning pga. forsinket leveringstid kan ikke gøres gældende, ligesom annullering af ordren på grund af forsinket levering ikke anerkendes.

7.4
Bedre Gulve er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab. Bedre Gulve kan ikke gøres ansvarlige for skader på skjulte installationer.

7.5
I alle tilfælde kan Bedre
Gulve erstatningsansvar aldrig overstige forsikringssummen på Bedre Huses produktansvarsforsikring.

8. Betaling


8.1
Når intet andet er anført i ordrebekræftelse eller enterprisekontrakt, er betalingsbetingelser netto 8 dage. Der vil blive faktureret ultimo hver måned også selvom arbejdet ikke er afsluttet, men vil i dette tilfælde være en a`contofaktura på arbejdets stadet.

8.2
Ved betaling efter forfald beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned. Reklamationer fritager ikke køber for overholdelse af betalingsbetingelser.

9. GDPR


9.1
Bedre Gulve indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger iht. GDPR. Disse Generelle betingelser er gældende pr. 1. juli 2021

 

 Disse Generelle betingelser er gældende pr. 1. juli 2021

Så nemt og billigt er det

At få installeret gulvvarme har tidligere været forbundet med en meget tidskrævende og ofte dyr proces – men sådan behøver det ikke længere være.

Få et godt tilbud hos os

Kontakt os, og send gerne en beskrivelse samt billeder og/eller tegninger af det/de rum, du ønsker gulvvarme i.

spar tid på installationen

Vi kan installere gulvvarmesystemet i alle typer rum på ca. 10 dage, hvorefter det er klar til, at du kan montere et nyt overgulv og tænde for varmen.

Z

du er i trygge hænder hos os

Vi er de eneste i Danmark, der udfører disse gulvvarmesystemer, og vi laver ikke andet – så du får et unikt system, som vi er eksperter i.

Åbningstider

Du er altid velkommen til at ringe til os, hvis du har et spørgsmål eller vil høre, om vi kan udføre en opgave for dig. Vi er til at træffe mellem kl. 07.00 og 15.30. Du kan også sende os en e-mail eller udfylde kontaktformularen her på siden.

Bedre Gulve

CVR: 13547742
E-mail: info@bedregulv.dk
Tlf. 88 710 610

Vi holder til her

Frydensbergvej 23
3660 Stenløse

SERVICE

Hos Bedre Gulve VVS har vi også mange års erfaring med en lang række forskellige VVS-opgaver indenfor i hele Nordsjælland – for både private og erhvervskunder. Vi tilbyder kvalitetsbevidst VVS-service, reparation og vedligeholdelse.

Skal igang med ombygning

Vi sammenarbejder med Bedre Huse som hjælper dig trygt i mål, når du drømmer om mere plads. Vi bygger nyt, bygger om og renoverer – og holder styr på alle håndværkerne. 

Kontakt os

    Vi står altid klar til at hjælpe dig.